Lusern


Also found in: Wikipedia.

Lu´sern


n.1.(Zool.) A lynx. See 1st Lucern and Loup-cervier.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Telkens kom daar ook tipiese karnavaleske taalverskynsels voor, waar kos en die eetproses in dieselfde asem as ontlasting, uitskeiding, genitaliee of die seksdaad genoem word, byvoorbeeld: "En dan is daar nog daardie reuk ook: strooi, mis, popcorn en lusern." (Goosen 1995: 120).
YN Lln y LLysiau, Hydref 7, ysgrifennodd Bethan Wyn Jones: "Diddorol dros ben oedd sylwadau Beti Jones, Penrhyndeudraeth yn sn yr arferid cynnal Diolchgarwch am y cynhaeaf bob lleuad Fedi, ac y defnyddid 'ambell i lusern baraffn a thipyn o ganhwyllau i oleuo'r eglwys.' Tybed pa eglwys oedd hon?" Dyma ateb Beti Jones: Ym mhlwyf Llandecwyn mae'r eglwys y soniais amdani.
Grootrivier word die versamelbegrip vir ai die elemente in die landskap waarna sy later in haar lewe terughunker: die maan oor 'n wit werfpad, die wingerde, die waterwiele en kokerbome, die reuk van modderige water en droe lusern (p.
Codwch lusern siarad ar ein cyfer a gall neidr tywyllwch gynnal y sEr.