Turdus torquatus


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Turdus torquatus - European thrush common in rocky areasTurdus torquatus - European thrush common in rocky areas; the male has blackish plumage with a white band around the neck
thrush - songbirds characteristically having brownish upper plumage with a spotted breast
genus Turdus, Turdus - type genus of the Turdidae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Wrth edrych ar y gerddi uchel yma, fe hedfanodd mwyalchen y mynydd heibio (Turdus torquatus; ring ouzel) - un arall o'r ymfudwyr cynnar oedd wedi llwyddo i gyrraedd yr hen gwm.
Mae tair i chwech hedyn ymmhob un, ac fel arfer mae'r hadau yn cael eu gwasgaru am fod adar, fel y socan eira (Turdus pilais), a mwyalchen y mynydd (Turdus torquatus) yn bwyta'r aeron.