Turdus viscivorus


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Turdus viscivorus - large European thrush that feeds on mistletoe berriesTurdus viscivorus - large European thrush that feeds on mistletoe berries
thrush - songbirds characteristically having brownish upper plumage with a spotted breast
genus Turdus, Turdus - type genus of the Turdidae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
There are also some of the most endangered breeding birds in Portugal or those with a clear decreasing tendency, like the woodchat shrike (Lanius senator) mentioned by Bento da Cruz, the lesser kestrel (Falco naumanni) mentioned by Aquilino Ribeiro, the black wheatear (Oenanthe leucura) and the mistle thrush (Turdus viscivorus) mentioned by Maria Angelina and Raul Brandao.
Mae'r dresglen lwyd neu brych y coed (Turdus viscivorus; Mistle thrush) eisoes wedi cyrraedd yr ardd a dwi'n gwybod y byddan nhw'n gwledda ar yr aeron nes y byddan nhw wedi'i sgerbydu hi'n glir ohonyn nhw.
Yr adeg yma o'r flwyddyn mae nhw'n fendith i adar fel yr ysguthan (Columba palumbus), y fwyalchen (Turdus merula) a'r dresglen lwyd (Turdus viscivorus), ac yn aml iawn mi fydd coch dan adain (Turdus iliacus) yn bwydo arnyn nhw cyn teithio i fyny i'r Gogledd fel mae'r Gwanwyn yn nesu.