kanga pirau

kanga pirau

(ˈkɑːəŋɡɑː ˈpiːrɑːuː)
n
(Plants) NZ fermented corn used as food
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014